Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Essentialistics, gevestigd te Zaltbommel en ingeschreven onder KvK-nummer 61447005, wordt aangeduid als Essentialistics. 
 2. De wederpartij wordt aangeduid als klant. 
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan Essentialistics tegen betaling producten aanbiedt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Essentialistics waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden. 
 3. De algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Essentialistics ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen. 
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen wel van toepassing. 

Artikel 3 - Aanbod 

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Nadat een bestelling is geplaatst wordt de bestelling na 7 dagen zonder betaling verwijderd. 
 2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd. 
 3. Bij acceptatie van het aanbod wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. 
 4. Essentialistics kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer klant kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. De afbeeldingen van de producten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Indien producten met de hand zijn gemaakt kunnen kleine afwijkingen zichtbaar zijn. 
 6. Essentialistics zorgt voor een veilige webomgeving zodat er veilig betaald kan worden en gegevens beveiligd kunnen worden.

Artikel 4 - Tarieven en betalingen 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen. 
 2. De vermelde prijzen in het aanbod zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten. 
 3. Betalingen vinden plaats bij het plaatsen van een bestelling. Klant kan er eveneens voor kiezen om achteraf te betalen. 
 4. Wanneer klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 5. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en klant in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant. 
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Essentialistics op klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 - Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar. 
 2. Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt. 
 3. Essentialistics zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. 
 4. Klant vrijwaart Essentialistics van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Essentialistics is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. 
 2. Klant dient de benodigde informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan Essentialistics te overhandigen. 
 3. Essentialistics zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7 - Overmacht 

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de bestelling, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen. 
 2. Partijen zijn gehouden de uitvoering van de bestelling in geval van overmacht te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen. 
 3. Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Essentialistics gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht 

 1. Klant heeft 14 kalenderdagen de tijd om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van fysieke producten uit de website te ontbinden. 
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat klant het product heeft ontvangen. Indien een bestelling in meerdere delen wordt geleverd, gaat de bedenktijd in op het moment waarop klant het laatste product ontvangt. 
 3. Essentialistics heeft het recht om klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht om de reden op te geven. 
 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten.

Artikel 9 - Verplichtingen bij het herroepingsrecht

 1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het gekochte product en de verpakking. Het product mag alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan. 
 2. Wanneer waardevermindering van het product plaatsvindt doordat er in strijd is gehandeld met het vorige lid, komt deze voor rekening van klant. 
 3. Essentialistics stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan klant. 
 4. Essentialistics vergoedt de betalingen van klant binnen 14 kalenderdagen nadat de herroeping kenbaar is gemaakt. Vergoeding zal plaatsvinden nadat klant het product heeft teruggezonden en een verzendbewijs kan overhandigen, of het product retour is ontvangen.

Artikel 10 - Uitvoering van het herroepingsrecht

 1. Klant dient schriftelijk via het modelformulier en binnen de bedenktijd te melden dat zij gebruikmaakt van het herroepingsrecht. 
 2. Klant kan enkel gerechtigd retourneren indien zij de retour bij Essentialistics, via het modelformulier, heeft aangemeld. 
 3. Binnen 14 kalenderdagen na de in lid 1 genoemde melding stuurt klant het product zoals redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking terug. 
 4. De bewijslast voor de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij klant. 
 5. Indien klant gebruik heeft gemaakt van gratis verzending omdat zij boven een vooraf bepaald drempelbedrag uitkomt en zij besluit een deel van de bestelling te retourneren waardoor zij onder dit drempelbedrag uitkomt, zullen de verzendkosten worden verrekend met het door Essentialistics terug te betalen bedrag. 
 6. De kosten voor het terugsturen van het product dienen te worden betaald door klant.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Essentialistics is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 
 2. Essentialistics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door klant. 
 3. Essentialistics is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden. 
 4. Essentialistics is niet verantwoordelijk voor het stukgaan van een product indien niet zorgvuldig wordt omgegaan met het product. 5. Essentialistics is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het verkeerd gebruik van producten na het geven van advies. 
 5. Essentialistics draagt er zorg voor dat zij de materialen van sieraden in de productomschrijving vermeldt, maar zij kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele allergische reacties op deze materialen. Klant is zelf verantwoordelijk om deze informatie door te zetten naar derden. 
 6. Essentialistics is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt doordat (een deel van) haar website niet goed functioneert en/of fouten op haar website en andere communicatiemiddelen. 
 7. In het geval dat Essentialistics schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan tweemaal het factuurbedrag dat door Essentialistics aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt. 
 8. Klant vrijwaart Essentialistics tegen aanspraken van derden die verband houden met de door Essentialistics geleverde producten.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Essentialistics berusten bij Essentialistics en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd. 
 2. Klant is, enkel na aankoop van producten, gerechtigd de product- en sfeerfoto’s gemaakt door Essentialistics te gebruiken ten behoeve van haar eigen website. Groothandel klanten die nalaten bij Essentialistics in te kopen zijn niet gerechtigd de product- en sfeerfoto’s te gebruiken. 
 3. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op het auteursrecht op. 
 4. Bij inbreuk komt Essentialistics een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
 5. Eigendom van door Essentialistics geleverde producten gaat over op klant wanneer de betaling volledig is voldaan. 

Artikel 13 - Levering

 1. Wanneer klant foute leveringsinformatie doorgeeft, is Essentialistics hier niet voor aansprakelijk. Het verzendadres zoals klant heeft opgegeven zal altijd gelden.
 2. Essentialistics levert wereldwijd. 
 3. Indien klant een bestelling plaatst op werkdagen vóór 15:00u, wordt deze nog op dezelfde dag verzonden, tenzij er een andere levertermijn is afgesproken, de bestelling een pre-order bevat, een product niet op voorraad is of betaling uitblijft. Indien de bestelling wordt geplaatst op werkdagen na 15:00u, wordt de bestelling de volgende werkdag verzonden. Bij een bestelling gedurende het weekend en/of op feestdagen, zaI de bestelling de eerstvolgende werkdag worden verzonden. 
 4. In geval de bestelling een pre-order bevat, wordt de bestelling geleverd overeenkomstig de in de productomschrijving vermelde verwachte levertijd. 
 5. Wanneer de bezorging vertraging oploopt en de levertermijn wordt overschreden, heeft klant na het verstrijken van 30 kalenderdagen zonder levering het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 14 - Bijzondere bepalingen

 1. Partijen zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 15 - Aanbiedingen en acties

 1. Essentialistics kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Essentialistics niet verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden. 
 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Essentialistics bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. 
 3. Een kortingscode kan enkel één keer per klant worden gebruikt. 
 4. Een kortingscode geeft geen recht op gratis verzending, tenzij anders is vermeld. 
 5. Indien klant een vooraf bepaalde minimale hoeveelheid aan producten in één keer bestelt, kan zij aanspraak maken op volumekorting.

Artikel 16 - Klachten 

 1. Klant dient klachten over de geleverde producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Essentialistics streeft ernaar om binnen 2 werkdagen op de klacht te reageren. 
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 
 3. Wanneer verpakkingen bij bezorging zijn geopend of beschadigd, dient klant dit voordat klant het product in ontvangst neemt kenbaar te maken aan de bezorger. Wanneer dit achterwege wordt gelaten, vervalt de aansprakelijkheid van Essentialistics. 

Artikel 17 Garantie

 1. Essentialistics besteedt uiterste zorg aan haar producten en deze zullen dan ook voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen. 
 2. Essentialistics biedt een verkopersgarantie van 3 kalendermaanden. Mocht een product onverhoopt binnen deze 3 maanden kapot gaan, heeft klant recht op reparatie of vervanging van het product. Indien het product niet meer leverbaar is, komt klant het recht toe een ander product uit de webshop te ontvangen, of kan zij kiezen voor restitutie van het volledige bedrag van het product. 
 3. Klant kan schriftelijk aanspraak maken op garantie. Zij dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de retour te sturen producten dienen altijd compleet zijn. Indien partijen dit overeenkomen, volstaat een foto van het kapotte product. 
 4. De wettelijke garantiebepalingen worden eveneens in acht genomen. 

Artikel 18 - Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten. 
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin Essentialistics is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt. 
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.